Tags:

Tích tụ đất nông nghiệp

  • Kon Tum đã giải quyết tốt chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nông nghiệp

    Kon Tum đã giải quyết tốt chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nông nghiệp

    Nhằm chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 5/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại tỉnh Kon Tum.