Tags:

Pmu giao thông

  • Các PMU giao thông chạy đua giải ngân vốn đầu tư công

    Các PMU giao thông chạy đua giải ngân vốn đầu tư công

    Giá trị giải ngân vốn đầu tư công thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng hiện nay là "thước đo" hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Nhà nước ngành giao thông. Sự cân, đo, đong, đếm này đang tạo ra cuộc đua giải ngân vốn giữa các Ban quản lý dự án giao thông.