Tags:

Nghỉ luân phiên do dịch covid 19

  • Gần 8 triệu người mất việc, nghỉ luân phiên do dịch COVID-19

    Gần 8 triệu người mất việc, nghỉ luân phiên do dịch COVID-19

    Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đã có gần 8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc. Tuy nhiên, số lao động được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ chưa nhiều do điều kiện khắt khe và khó áp dụng.