Tags:

Khát vọng phát triển

  • Thổi bùng khát vọng vươn lên, đưa đất nước 'cất cánh'

    Thổi bùng khát vọng vươn lên, đưa đất nước 'cất cánh'

    Trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố và đang lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, quan điểm "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là một trong những điểm nhấn.

  • Tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc

    Tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc

    Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội là công tác văn kiện và công tác nhân sự. Việc chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội không chỉ bảo đảm thành công của Đại hội, mà còn là nhân tố quyết định việc triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối mà Đại hội đề ra.