Tags:

Hervé de bonnaventure

  • Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ hai

    Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt - Pháp lần thứ hai

    Ngày 11/1, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Đô đốc Hervé de Bonnaventure, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ quốc tế và Chiến lược, Bộ Quân đội Pháp đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Pháp lần thứ 2.