Tags:

Hội chọi trâu

  • Sẽ lấy ý kiến nhà nghiên cứu văn hóa về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

    Sẽ lấy ý kiến nhà nghiên cứu văn hóa về tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn

    Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/8 cho biết: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định số 3050/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.

  • Xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi danh mục di sản

    Xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi danh mục di sản

    Sẽ rà soát, kiểm tra quy trình thực hành Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, nếu các biện pháp bảo vệ không được thực hiện theo cam kết, Cục Di sản văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét khả năng đưa Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.