Tags:

Cán bộ trẻ bị kỷ luật

  • Bỏ hình thức giáng chức không làm bớt tính nghiêm minh của pháp luật

    Bỏ hình thức giáng chức không làm bớt tính nghiêm minh của pháp luật

    Việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, vấn đề nhiều cán bộ trẻ bị kỷ luật, việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh… là những nội dung được báo giới đề cập tại buổi họp báo Bộ Nội vụ, chiều 9/5.