Tags:

Bảo tồn phố cổ

  • Giảm thiểu tác động để bảo tồn Phố cổ Hà Nội

    Giảm thiểu tác động để bảo tồn Phố cổ Hà Nội

    Một trong những thách thức lớn nhất trong bảo tồn khu Phố cổ Hà Nội là việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về vật chất cũng như văn hóa, tinh thần của xã hội. Sự biến đổi nhanh chóng và đáng lo ngại của các công trình di tích trên các tuyến phố trung tâm sẽ ngày càng khó kiểm soát.