08:09 30/08/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Cấp ủy, chính quyền địa phương cần quyết tâm trong thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn

Ngày 29/8, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ - TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm...

Ngày 29/8, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ - TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ - TTg chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tham luận đánh giá tình hình thực hiện Quyết định trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khẳng định, những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Đề án đã tạo nên những chuyển biến cơ bản trong hoạt động của ngành, địa phương.

Tuy nhiên, trước thực tế còn có một số tỉnh, thành ủy chưa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án, một số tỉnh, thành phố chưa phê duyệt Đề án cấp tỉnh, hoặc nội dung còn chung chung, chưa xác định rõ nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn hoặc không đặt ra mục tiêu về tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo..., Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả, rất cần sự quyết tâm triển khai của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như sự vào cuộc của các đồng chí lãnh đạo cao nhất tại địa phương. Ngoài ra, các địa phương cần tiếp tục đảm bảo 4 có là: Có Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã và chương trình hành dộng giai đoạn 2011 - 2015, có quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương, điều tra hàng năm nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, có danh sách các cơ sở dạy nghề của tỉnh và các tỉnh giáp ranh cần huy động tham gia để dạy nghề cho địa phương, có chương trình dạy nghề và hỗ trợ việc làm trên địa bàn qua chương trình riêng về dạy nghề cho lao động nông thôn tiếp sóng qua truyền hình địa phương định kỳ trong tuần. Các địa phương cần đảm bảo 4 biết của người lao động nông thôn như: Biết địa chỉ cơ sở dạy nghề thuộc nghề mình định học, biết nội dung và chính sách hỗ trợ của đề án qua các phương tiện thông tin và tờ thông tin gửi tới tận người dân ở xã, biết địa chỉ các cơ sở dạy nghề liên quan đến nghề mình muốn học và biết địa chỉ có thể làm việc sau khi học nghề và thu nhập khi làm việc.

Hội nghị xác định, 6 tháng cuối năm 2011, các cơ quan Trung ương ban hành Thông tư hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án cho đối tượng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, xã có liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tiêu chí giám sát, đánh giá Đề án. Các cơ quan hoàn thành xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu, danh mục thiết bị dạy nghề và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và người dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, cần chú trọng hoàn thành có chất lượng việc biên soạn các bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt được yêu cầu nâng cao kiến thức năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ công chức xã đến năm 2015; tổ chức cho giảng viên nguồn của các trường, các trung tâm, học viện đào tạo, bồi dưỡng công chức của các bộ, ngành tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đi đào tạo, nghiên cứu mô hình quản lý của chính quyền nông thôn ở một số nước để mở rộng tư duy, tầm nhìn, vận dụng vào công tác tập huấn đội ngũ giảng viên nòng cốt...

Trong 6 tháng đầu năm 2011, cả nước đã tổ chức dạy nghề cho 267.032 người theo chính sách của Đề án.

Nguyễn Bích Thủy