07:23 14/07/2016

Phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo

Từ nay đến cuối năm 2016, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp công dân, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và đồng bào các dân tộc trong quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Theo đó tiếp tục rà soát đơn thư, kiến nghị tồn đọng và những đơn thư phát sinh để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: pbgdpl.moj.gov.vn

Để giải quyết kịp thời những bức xúc của đồng bào về chế độ, chính sách di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Thường trực UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức 5 đoàn công tác (mỗi đoàn có một Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đối thoại tại địa bàn 5 huyện và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung thông tin công khai đến các hộ đề cương tuyên truyền về nội dung thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư thủy điện Sơn La.

UBND tỉnh Sơn La còn ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ xác minh diện tích đất trên cos 218 m (cos 218 m là cos phía trên vùng ngập hồ thủy điện Sơn La). Sau khi các hộ dân vùng lòng hồ di chuyến tái định cư đến nơi ở mới, còn lại phần đất nương và đất lâm nghiệp ven hồ thủy điện Sơn La.


Điêu Chính Tới