07:16 24/07/2020

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 976/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Đức Trong, kể từ ngày 22/6/2020.

Tại Nghị quyết số 975/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Điệp kể từ ngày 29/5/2020.

TTXVN/Báo Tin tức