06:15 23/06/2015

Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp hiệu quả vào việc kiến tạo sự chuyển hướng đường lối chiến lược của Đảng.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có những đóng góp hiệu quả vào việc kiến tạo sự chuyển hướng đường lối chiến lược của Đảng, là người khởi xướng chủ chốt sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta.
Nguồn: Trung tâm Tư liệu - TTXVN