09:09 13/09/2019

La Vie ngưng sử dụng màng co nắp chai để giảm rác thải

Công ty La Vie chính thức ngưng sử dụng màng co nắp chai cho các sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie từ cuối tháng 8. Đây là hành động đầu tiên của La Vie trong chương trình dài hạn làm giảm lượng rác thải ra môi trường.

Chú thích ảnh

Công ty La Vie sẽ triển khai việc ngưng sử dụng màng co nắp chai cho sản phẩm như: La Vie 350ml , La Vie Kid 330ml, La Vie 350ml, La Vie Premium 400ml, La Vie 500ml, La Vie Nắp Thể Thao 750ml, La Vie 1.5L và La Vie 6L.