06:10 20/06/2019

KIDO đạt mức tăng trưởng cao

Trước bối cảnh kinh doanh không thuận lợi, KIDO đã có nhiều giải pháp giảm thiểu các tác động bên ngoài và củng cố nền tảng nội lực để đạt mức tăng trưởng cao.

Chú thích ảnh

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Phó Tổng giám đốc KDC, vừa qua KIDO đã có nhiều giải pháp giảm thiểu các tác động bên ngoài và củng cố nền tảng nội lực. Kết thúc năm 2018, KIDO đạt doanh thu thuần 7.609 tỉ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ còn lãi trước thuế đạt 177 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh đạt 133 tỉ đồng, chiếm 75% trong cơ cấu lợi nhuận năm 2018 của KIDO, đạt tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Năm 2019, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2019 là 8.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 9,1% và 70% so với năm 2018.

Để đạt mục tiêu kinh doanh trên, KIDO dự kiến sẽ tăng cường tích hợp lợi thế về hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng, hoạt động marketing và nhất là hệ thống các quy trình- chính sách ở các công ty thành viên.