10:16 12/10/2021

Hội thảo tham gia ý kiến vào các đề án sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quyết định của Ban Bí thư

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án sửa đổi, bổ sung các Đề án 287, 288, 219 tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào các đề án sửa đổi, bổ sung.

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án sửa đổi, bổ sung các Đề án 287, 288, 219 tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào các đề án sửa đổi, bổ sung: Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quyết định 219-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương (gọi tắt là các Đề án 287, 288, 219). 

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW, Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành đã được hơn 11 năm nhưng chưa được tổng kết, đánh giá; trong khi đó, từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định mới về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Theo đó, các Đề án 287, 288, 219 có nội dung quan trọng, liên quan đến các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước doanh nghiệp, một số ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương... Để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối đã có văn bản gửi Ban Cán sự đảng một số bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảng đoàn cơ quan Trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy (nơi có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn) đề nghị cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; tham mưu văn bản gửi các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tổng kết thực hiện Quy định 287, Quy định 288 và báo cáo về Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Các ban cán sự đảng bộ, ngành, đảng đoàn ở Trung ương liên quan đã tổng kết việc thực hiện Quyết định 219 và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Đến nay, Đảng ủy Khối đã tổng hợp, xây dựng được các văn bản gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết, dự thảo Đề án, Bảng so sánh, Tờ trình và dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW, Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư. Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn nhận được sự quan tâm thảo luận, đóng góp các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để giúp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các Đề án, trình Ban Bí thư. 

Cụ thể, đối với Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, các ý kiến tại Hội thảo thống nhất cần nhấn mạnh làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ. Đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo thông qua ban hành nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, trên cơ sở đó Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, tổng giám đốc cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong doanh nghiệp, đảm bảo đúng yêu cầu tại Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII để quy định đầy đủ chức năng lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng, để khắc phục vướng mắc, hạn chế Quy định 288-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng doanh nghiệp, tổ chức đảng vững mạnh của các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp. Các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị bổ sung, làm rõ hơn việc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp chủ động xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; Quy chế phối hợp công tác…

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW về tên gọi, kết cấu của Quy chế mới; đối tượng, phạm vi điều chỉnh cũng như các nội dung cụ thể như quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; về công tác tổ chức và cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại Hội thảo, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung vào các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; tham gia trực tiếp vào nội dung sửa đổi bổ sung các Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW, Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trong thời gian tới, cơ quan chủ trì tiếp tục ghi nhận, tổng hợp các ý kiến xây dựng các Đề án để trình Ban Bí thư.

Diệp Trương (TTXVN)