01:18 19/01/2018

Hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 19/1, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chuyên đề: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ, là cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Chuyên đề tập trung đánh giá tình hình kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ; nhận diện về vấn đề "chạy chức, chạy quyền" và chỉ ra nguyên nhân chính của tình trạng này; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nêu lên một số bài học kinh nghiệm, nhấn mạnh một số trọng tâm công tác năm 2018. Theo đó, toàn ngành tiếp tục bám sát Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp và tình hình thực tế khách quan, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp...

Năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng xác định phương châm "Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả" trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Toàn ngành tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy. Trong đó, ngành tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay; tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí "lợi ích nhóm", tình trạng "chạy chức, chạy quyền"... nhằm thực hiện mục tiêu "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức"...

Ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trong đó rà soát, tham mưu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí; cho thôi, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp; xây dựng Quy chế kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức, cán bộ. Ngành chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; lựa chọn, bố trí những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị...; thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Ngành coi trọng công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất; tham gia đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt; tham mưu các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngành tiếp tục coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đẩy mạnh tuyên truyền "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và nhiệm vụ đột xuất do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

Quỳnh Hoa (TTXVN)