12:16 28/12/2018

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất gần 400 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp FDI

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là hơn 396 triệu đồng/người, thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Trên cơ sở báo cáo của 5.025 doanh nghiệp, Sở LĐTBXH tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2019 về Bộ LĐTBXH.

Theo đó, đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng Tết Dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 1,05 triệu đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2019, là 620.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân năm 2019 là 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2019 là 660.000 đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16,75 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Âm lịch trung bình là 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2019 bình quân là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là hơn 396 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

XC/Báo Tin tức