04:23 30/04/2015

D-Com 3G của Viettel

Hỏi: Dùng USB 3G không phải do Viettel cung cấp có thể sử dụng dịch vụ D-Com 3G của Viettel không?


- Có. Bạn có thể sử dụng USB mua ngoài và đăng ký dịch vụ D-com 3G của Viettel. Tuy nhiên, để đảm bảo sử dụng dịch vụ tốt hơn, Viettel khuyến cáo khách hàng nên sử dụng USB do Viettel cung cấp.