01:22 29/01/2015

Đấu tranh với quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ 11 tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.

Sáng 29/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ 11 tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.  

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý Hội đồng cần bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư giao, là: Tư vấn cho Đảng, Nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đánh giá tình hình sáng tác, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổng kết việc thực hiện đường lối văn nghệ của Đảng; đề xuất các nội dung đổi mới, hoàn chỉnh đường lối văn học, nghệ thuật của Đảng, cơ sở lý luận của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới; đấu tranh với những quan điểm lý luận sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, góp phần hình thành đời sống văn nghệ phong phú, lành mạnh... Hội đồng cần nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời tham mưu, xử lý những vấn đề đặt ra trong hoạt động văn học, nghệ thuật nước ta trong thời kỳ mới.  

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Hội đồng cùng các nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần tích cực góp phần nghiên cứu, đổi mới, phát triển, từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam.  

Hội đồng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc thành quả lý luận văn học, nghệ thuật của ông cha ta và của thế giới, vận dụng sáng tạo, làm phong phú lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện đại.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Hội đồng cần củng cố, đổi mới hoạt động nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên phát huy tiềm năng sáng tạo và phát triển đội ngũ các nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tính chủ động, tích cực xã hội và tài năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.   

* Chiều 29/1, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2013-2014. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dự và trao thưởng tặng các tác giả có tác phẩm loại A. 


Hương Thủy (TTXVN)