08:11 09/08/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 9/8/2015