08:11 08/08/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 8/8/2015