08:00 03/08/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 3/8/2015