07:00 31/07/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 31/7/2015