07:00 28/07/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 28/7/2015