08:00 02/08/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 2/8/2015