12:23 28/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 28/12/2015