12:23 27/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 27/12/2015