12:22 25/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 25/12/2015