08:20 25/08/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 25/08/2016