12:09 21/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 21/12/2015