08:20 21/08/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 21/08/2016