08:20 19/08/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 19/08/2016