08:00 01/08/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 1/8/2015