08:16 18/08/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 18/08/2016