12:08 13/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 13/12/2015