12:23 09/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 09/12/2015