12:23 08/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 08/12/2015