01:13 07/01/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 07/01/2016