01:13 03/01/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 03/1/2016