12:23 02/12/2015

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 02/12/2015