01:13 02/01/2016

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 02/01/2016