04:06 09/04/2013

Các hành vi nghiêm cấm với người được trợ giúp pháp lý

Xin cho biết, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 nghiêm cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, thực hiện các hành vi gì?

Xin cho biết, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 nghiêm cấm người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, thực hiện các hành vi gì?


Nông Thu Huyền (dân tộc Tày, TP Cao Bằng)


Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, có 3 hành vi sau đây của người được trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý bị nghiêm cấm:


- Xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người thực hiện trợ giúp pháp lý.


- Cố tình cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về vụ việc trợ giúp pháp lý.


- Cản trở hoạt động trợ giúp pháp lý; gây rối, làm mất trật tự nơi thực hiện trợ giúp pháp lý.


Trọng Thủy