11:19 04/11/2020

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ do tỉnh Quảng Ninh quản lý

Ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1730/QĐ-TTg về việc chuyển Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trực thuộc Bộ Y tế về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Quyết định nêu rõ: Chuyển giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy, nhân lực, tài sản, tài chính và các quyền, nghĩa vụ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trực thuộc Bộ Y tế về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý, kể từ ngày 1/1/2021.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan thực hiện việc chuyển giao tiếp nhận Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm tiếp tục quản lý, điều hành, xây dựng phương án sắp xếp Bệnh viện với các cơ sở y tế địa phương, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

TTXVN/Báo Tin tức