Tăng cường quản lý hàng hóa gửi kho ngoại quan

Bộ Tài chính vừa có công văn số 10645/BTC - TCHQ, chỉ đạo các đơn vị hải quan tỉnh thành phố tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan để xuất đi nước khác. Bộ Tài chính chỉ rõ, ngoài việc thực hiện đúng quy định tại các văn bản hiện hành, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:


1 - Về thủ tục hải quan: Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan phải được kiểm tra thực tế; Hình thức, mức độ kiểm tra do Chi cục trưởng quản lý kho ngoại quan quyết định; Việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện trên mẫu Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT - BTC ngày 8/2/2012 của Bộ Tài chính và lưu kèm hồ sơ hải quan. Việc xác nhận hàng hóa đến cửa khẩu xuất và thanh khoản tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan phải căn cứ vào Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu và Danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất có xác nhận của hải quan cửa khẩu xuất.


2 - Về chính sách quản lý thuế: Thực hiện theo quy định tại Luật quản lý thuế; Luật thuế XNK và các luật thuế khác có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.


3 - Về quản lý hoạt động của kho ngoại quan: Để đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại cũng như việc thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố: Bố trí công chức giám sát 24/7 đối với toàn bộ hoạt động của kho ngoại quan; Chủ kho ngoại quan sắp xếp hợp lý các khu vực chứa hàng trong kho ngoại quan theo từng tờ khai hàng hóa nhập khẩu, xuất kho ngoại quan tại từng vị trí riêng biệt; không được để chung hàng hóa của nhiều tờ khai tại cùng một vị trí. Tiến hành rà soát các kho ngoại quan hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động báo cáo Tổng cục Hải quan để ra quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định; Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khi đưa ra khỏi kho ngoại quan đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.


Công văn này thay thế nội dung quy định hàng gửi kho ngoại quan để tạm nhập - tái xuất phải nộp các loại thuế liên quan được nêu tại điểm 2 phần I công văn số 8356/BTC - TCHQ ngày 28/6/2013 và thay thế điểm 2 công văn số 8909/BTC ngày 10/7/2013 của Bộ Tài chính.


Bùi Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN