Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, sáng 22/11, các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các cán bộ chủ chốt của Ban đã báo cáo, trao đổi về tình hình, kết quả công tác năm 2011, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Từ Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, chủ động, tích cực, quyết liệt trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo những chuyển biến tích cực và khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng.

Ban đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; ban hành Kế hoạch thực hiện một số đề án trọng tâm về công tác tổ chức, cán bộ trong năm 2011 – 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm của các năm tiếp theo. Trong đó, Ban tập trung tham mưu xây dựng: Đề án “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước”; Đề án "Nhận xét, đánh giá các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng"; Đề án "Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ”, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Đề án “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay"..., nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Về một số trọng tâm công tác nhiệm kỳ Đại hội XI, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Trung ương tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban tham mưu xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đề án “Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược”, “Nhận xét, đánh giá các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng”; tham mưu ban hành các quy định về luân chuyển cán bộ; tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ; cơ chế và quy chế để phát hiện, tiến cử và sử dụng người tài; quy chế đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ; đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ; quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ bổ sung cho các lĩnh vực công tác...

Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, Ban tham mưu xây dựng Quy chế dân chủ trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên trong giai đoạn mới...

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương có chức năng tham mưu cho Trung ương về những chủ trương và các chính sách lớn về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương, góp phần bảo đảm cho Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh về tổ chức.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, là nhiệm vụ then chốt đảm bảo thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Nói đến công tác tổ chức là nói đến nguyên tắc, hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế, quy chế, phương thức, lề lối làm việc; quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong hệ thống và phối hợp trong ngành tổ chức. Nói đến cán bộ là nói đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá, lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ. Đây là một công tác rất hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công việc của Ban Tổ chức Trung ương là then chốt của then chốt.

Tổng Bí thư biểu dương những kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được, đóng góp quan trọng vào công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng được giao. Đặc biệt, từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai, hoàn thành khối lượng công việc được giao đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Tổng Bí thư đã nêu 3 câu hỏi cần có lời đáp. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng nước ta, nhiều vấn đề đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ. Trong tình hình đó, làm sao để giữ vững, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ - vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự trường tồn của Đảng và cách mạng nước ta? Làm thế nào để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tăng cường phòng chống tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng? Làm thế nào để Đảng ta thực sự là một khối thống nhất về ý chí, hành động và tư tưởng?

Tổng Bí thư đề nghị: Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng định hướng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ; tích cực chuẩn bị quy hoạch cán bộ; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, đổi mới quy trình làm công tác cán bộ, khắc phục tính hình thức và những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, tình trạng chạy chức chạy quyền, lợi dụng mối quan hệ thân quen, lợi ích nhóm...

Tổng Bí thư yêu cầu: Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới; tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ; phối hợp chặt chẽ, nền nếp hơn với các cơ quan hữu quan; đổi mới tổ chức, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ; mạnh dạn đổi mới cơ chế, cách thức, lề lối, phương pháp làm việc khoa học chặt chẽ, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan, dũng cảm bảo vệ chân lý, lẽ phải, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, không bị cám dỗ vật chất, không bị chi phối về tình cảm cá nhân.

Nguyễn Thị Sự - Hương Thủy

Chính trị

Góc nhìn

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản