Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với 600 đại biểu tiêu biểu cho trên 2,8 triệu hội viên trong cả nước về dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. 


Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội sẽ thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 6; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác nhiệm kỳ 7. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Theo báo cáo tại Đại hội, tính đến hết năm 2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có 140 hội thành viên. Một số hội thành viên đã phát triển tổ chức không những ở cấp tỉnh mà còn tới cấp huyện như Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Thành phố Hà Nội… đồng thời chú trọng tập hợp trí thức trong doanh nghiệp. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng hội viên, nhất là những trí thức trẻ; có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên anh chị em trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Liên hiệp Hội đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thiết thực, phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân... Đồng thời, Liên hiệp Hội đã kịp thời biểu thị thái độ chính trị trước những sự kiện lớn ở trong và ngoài nước, tổ chức các hội nghị chuyên đề, diễn đàn khoa học về tình hình biển Đông, tình hình Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã cử nhiều chuyên gia tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội về một số đề án, dự án quan trọng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội. 


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. 


Trong suốt mấy chục năm qua, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giàu tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, luôn gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của đất nước do Đảng ta lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bằng những hoạt động sáng tạo, đội ngũ trí thức nước ta đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với 6 kỳ Đại hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình: Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam ở cả trong nước và ở nước ngoài, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Các đại biểu tới dự đại hội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tổng Bí thư chỉ rõ: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ; đồng thời sát cánh cùng với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, trước hết là đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020, phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp anh chị em trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình đối với đất nước, dân tộc; phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống theo truyền thống của dân tộc; quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, đặc biệt là lớp trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả; làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân với trí thức; giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa X về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động trí thức, tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với bối cảnh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, hình thành môi trường dân chủ, rộng mở, thuận lợi để tập hợp, đoàn kết đông đảo anh chị em trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi để anh chị em có nhiều đóng góp, cống hiến cho đất nước; đồng thời phải chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của anh chị em.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong tình hình mới; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Sự - Minh Nguyệt (TTXVN)

Chính trị

Hội nhập

Phản hồi

Góc nhìn

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh