Báo giấy

Thứ Năm, 16/01/2014 09:33

Xây dựng văn hóa gắn kết với phát triển kinh tế

Sáng 15/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sáng 15/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhận thức về văn hóa của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân được nâng cao. Vai trò của văn hóa ngày càng thể hiện rõ và có tác động lớn trong đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng con người. Văn hóa được quan tâm hơn về chủ trương, chính sách, nguồn lực và ngày càng có sự gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng Đảng.


Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với nhiều cách làm sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến với nhiều nội dung có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Nêu rõ những hạn chế, yếu kém, bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ các nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.


Đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ, Đảng ta xác định: Nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đất nước. Xây dựng và phát triển văn hóa luôn có mối liên quan mật thiết với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Vấn đề cốt lõi của văn hóa mà Nghị quyết Trung ương 5 đã chỉ ra là tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa.


Nhận thức sâu sắc những vấn đề quan trọng trên, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh cần phấn đấu để đạt được những tiến bộ mới, rõ nét trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất mà đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ.


Hương Thủy

Bình luận

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên: (*) Địa chỉ Email: (*)
Xem theo ngày:

Mua sắm